Algemene voorwaarden

Geüpdatet in mei 2021

Samenvatting van de belangrijkste voorwaarden vooraf, zie verder in dit document voor toelichting:

1. Tekst met Pit is inspanningsplichtig, niet resultaatplichtig. Ik garandeer dus geen meetbaar resultaat op basis van omzet of aantal websitebezoekers. Jouw resultaat is altijd een optelsom van diverse factoren waarvan ik mijn deel heel serieus neem.

2. Onze overeenkomst gaat in vanaf het moment dat wij een intakedatum afspreken. Vanaf dat moment reserveer ik tijd in mijn agenda en eventueel een flexkantoor. Haak jij af dan kan ik daarvoor gemaakte kosten in rekening brengen.

3. Bij ziekte of overmacht kunnen we in gezamenlijk overleg een samenwerking doorschuiven naar een nadere datum.

4. Trainingen kunnen door jou geannuleerd worden tot 14 dagen van te voren, daarna breng ik kosten in rekening, zie punt 7 van de voorwaarden.

5. Tarieven worden vooraf vastgelegd in een bevestiging die door jou wordt ondertekend. Onderteken je niet en laat je niks horen, dan ga ik er vanuit dat je akkoord bent.

6. Prijzen zijn altijd exclusief BTW. Bij (schrijf of rekenfouten) in de offerte is de bedoelde prijs geldig, niet de foute vermelding.

7. Niks uit mijn cursus- en trainingsmateriaal mag door jou worden verstrekt of doorverkocht aan derden, tenzij je daar schriftelijke toestemming van ons voor hebt gekregen.

8. Ik verwacht dat je mijn geleverde teksten binnen 5 werkdagen controleert op onder andere onjuistheden en onzorgvuldigheden. Doe je dat niet, dan beschouw ik de tekst als akkoord. Wil je later alsnog wijzigingen laten uitvoeren dan kan ik daar meerkosten voor in rekening mee brengen. Ik maak er dan immers opnieuw tijd voor. Kun je niet binnen 5 werkdagen feedback geven, laat dit dan binnen die 5 werkdagen per e-mail of telefonisch weten. We kunnen dan een andere termijn afspreken.

9. Alle materialen die jij aanlevert, zoals foto’s en teksten, dienen vrij te zijn van auteursrecht. Zijn ze dat niet, dan is dat jouw verantwoording, niet de onze.

10. Geschillen probeer ik altijd in onderling overleg op te lossen. Wil je iets veranderen of ben je het ergens niet mee eens, meld het dan zo snel mogelijk per e-mail. Deze voorwaarden zijn streng en uitgebreid, maar ik heb er nog nooit naar hoeven verwijzen.

1. Introductie
Even voor de goede orde, dit zijn de veel voorkomende termen in deze algemene voorwaarden.

1.Tekst met Pit, ik, de opdrachtnemer, gevestigd in Driezum aan de Kolkensloane 7, 9114 AG te Driezum. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 01122171.

2. Opdrachtgever: jij, onze klant, die mij inhuurt om mee te sparren, een online training te volgen of de teksten te laten schrijven voor je website of marketing.

3. Overeenkomst c.q. opdracht: de overeenkomst die wij met elkaar sluiten omdat jij gebruikmaakt van mijn 1:1 dienst of een training/online cursus.

4. Diensten: mijn diensten, zoals: sparsessies, betaalde zoomcalls met advies, online training, live trainingsdag of uitbesteden van teksten schrijven.

5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die ik uitvoer in het kader van de overeenkomst.

6. Algemene Voorwaarden: mijn (onderstaande) voorwaarden zoals ik deze ook publiceer in de footer op mijn website.

2. Algemeen
Wanneer gelden deze voorwaarden en wiens voorwaarden zijn leidend?

1. Deze voorwaarden gelden op al onze offertes en diensten, tenzij wij samen schriftelijk iets anders hebben afgesproken in de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden gelden ook bij het inschakelen van derden door Tekst met Pit bij het uitvoeren van de overeenkomst.
3. Jouw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij iets anders hebben afgesproken in de overeenkomst.
4. Als je zonder commentaar een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaardt of de aanbetaling uitvoert, dan ga ik ervan uit dat je instemt met de toepassing van onze Algemene Voorwaarden.
5. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden en onze overeenkomst gewoon gelden.
6. Als er onduidelijkheden zijn over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of mijn overeenkomst, dan wordt deze bepaling uitgelegd in lijn met deze voorwaarden.
7. Is er sprake van een situatie die niet in onze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst staat, dan wordt deze situatie beoordeeld in lijn met de rest van deze voorwaarden.

3. Offertes
Dit mag je verwachten van een offerte van Tekst met Pit, voor zover daar sprake van is. Meestal werken we op vaste prijs.
1. Mijn offertes zijn kosteloos en vrijblijvend en zijn maximaal 7 dagen geldig, tenzij anders afgesproken. Als je akkoord gaat met een offerte, dan heeft Tekst met Pit de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen te weigeren. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten met een andere strekking of toekomstige overeenkomsten.
2. Tekst met Pit rekent geen kosten voor een oriënterend gesprek, tenzij jij speciale wensen hebt en ik hier kosten voor moeten maken. De intake die we plannen als aftrap van ons schrijftraject voor jou geldt niet als kennismaking maar is gewoon dag 1 van onze samenwerking. In de aanloop daar naartoe zijn al uren en kosten gemaakt.
3. Prijzen zijn exclusief btw. Bijkomende kosten worden altijd vooraf gemeld. Ik reken geen reis en/of verblijfskosten.
4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan hoef ik me daar niet aan te houden. De overeenkomst komt dan niet volgens jouw afwijkende aanvaarding tot stand.
5. Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die jij mij gegeven hebt. Je hebt de verantwoordelijkheid ons alle belangrijke informatie te geven. Als blijkt dat jij onjuiste of niet alle informatie hebt gegeven, dan mag ik de offerte of opdracht veranderen. Tekst met Pit hoeft zich niet te houden aan een offerte of overeenkomst als in de offerte of overeenkomst een (schrijf)fout staat.
6. Als in een offerte of de overeenkomst een leveringstermijn staat, heb je geen recht op een schadevergoeding als ik deze termijn overschrijden. Als ik een leveringstermijn afspreken, dan is dat altijd als indicatie gegeven waarbij ik mijn uiterste best doe om de planning te halen op grond van eerdere ervaringen. Meestal lukt dat.

4. Afspraken
Wanneer hebben wij een overeenkomst?
1. Een overeenkomst tussen ons komt tot stand als jij/jouw bedrijf mijn offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst schriftelijk bevestigt of aanvaardt. Ook is sprake van een overeenkomst als wij op jouw verzoek beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst of onze werkzaamheden. De datum die wij daarbij hebben afgesproken als startdatum is belangrijk. Daar wijk ik niet zomaar af.
2. Alleen schriftelijke afspraken gelden. Je kunt geen rechten ontlenen aan mondelinge of telefonische afspraken. Mondelinge of telefonische afspraken gelden pas als ik deze schriftelijk of per mail bevestigd hebben.
3. Tekst met Pit mag een overeenkomst of opdracht altijd weigeren. Als een overeenkomst in strijd is met bepaalde regels of voorschriften van een derde dan mogen wij de overeenkomst ook weigeren.
4. Alle gegevens, berekeningen, rapportages, overzichten, adviezen, materialen en documenten maken deel uit van de overeenkomst, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.

5. Uitvoering
Dit omvat uitleg over wat je wel en niet van ons mag verwachten bij uitvoering van werk volgens een overeenkomst.
1. De overeenkomst en werkzaamheden voer ik naar beste en eigen vakmanschap en inzicht, volgens de eisen van goed vakmanschap. Ik mag hierbij bepaalde werkzaamheden door iemand anders laten uitvoeren maar dat gaat wel in overleg.
2. Tekst met Pit heeft ten opzichte van jou/jouw bedrijf een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Mijn inspanningsverplichting betekent dat ik jou niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die jij voor ogen hebt ook echt behaald gaan worden.
3. Ik verwacht van jou dat je alle gegevens, materialen, documenten die ik nodig heb voor het goed uitvoeren van de overeenkomst en/of diensten, op tijd aan mij verstrekt. Als je de benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, dan heb ik het recht om de uitvoering van een deeltaak alsnog te annuleren of te verschuiven naar een later tijdstip tegen meerkosten.

6. Wat ik van jou verwacht
Wat verwachten we van jou en waarom, dit legt het uit.
1. Tekst met Pit verwacht van jou dat alle gegevens, ruimtes, materialen, teksten, inlogcodes enz. waarvan Tekst met Pit aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan je behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig (en gratis) beschikbaar zijn. Alle verstrekte gegevens moeten vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Tekst met Pit is hier niet aansprakelijk voor.
3. Mochten er vertragingen ontstaan dan kan Tekst met Pit de kosten hiervan bij jou in rekening brengen.
4. Je vrijwaart Tekst met Pit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van onze overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ons toegerekend kan worden. Als ik door een derde (bijvoorbeeld een webbouwer) wordt aangesproken dan moet jij mij, zowel in een niet-gerechtelijke als in gerechtelijke procedure, helpen en alles doen wat van jou verwacht mag worden. Als je geen passende maatregelen neemt of ons niet helpt, dan mag ik , zonder jou in gebreke te stellen, passende maatregelen nemen. Alle kosten en schade die wij of derden hierdoor lijden komen voor jouw rekening en risico.

7. Trainingen
Wat mag jij verwachten van een training, wat zijn jouw rechten en verplichtingen?
1. Ik mag een aanmelding voor een training weigeren als ik denk dat een training niet geschikt is voor jou.
2. Een training wordt gegeven op de dag en tijd die is afgesproken. Ik mag de dag of tijd veranderen zonder reden. Wij zullen jou altijd informeren over een wijziging.

3. Als je een training wilt annuleren, doe je dat via e-mail. Tekst met Pit hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar trainingen:
• Je kunt tot 14 dagen voor de start van de training gratis annuleren;
• Annuleer je jouw deelname tussen 14 dagen en 24 uur voor de start van de
training, dan zijn de annuleringskosten 50%.
• Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang van de training, dan zijn de
annuleringskosten 100%.
4. De annuleringskosten, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, verreken ik met jouw betalingen.
5. Facturen voor een training moeten uiterlijk 7 dagen vóór de training betaald zijn of bij last minute aanmeldingen, direct worden voldaan. Bij niet tijdige betaling mag Tekst met Pit de deelname aan de training weigeren.
6. Tekst met Pit mag de inhoud van een training altijd wijzigen.
7. Trainingsmaterialen mag je niet zonder toestemming van Tekst met Pit aan anderen geven. Ook mag je zonder voorafgaande toestemming geen opnames maken van of tijdens de trainingen.
8. Ik verwacht volledige inzet en deelname tijdens een training. Tekst met Pit geeft geen garanties over het resultaat.

8. Tarieven
Hoe zit het met de tarieven die we rekenen?
1. Tekst met Pit werkt zoveel mogelijk op basis van een vaste prijs. Indien wij een vaste prijs met elkaar hebben afgesproken en werkzaamheden verrichten of diensten leveren die wij niet met elkaar afgesproken hebben in de overeenkomst, dan breng ik deze extra werkzaamheden of diensten apart in rekening op basis van mijn vaste uurtarief.
2. Al mijn tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, verzendkosten enz.
3. Wij mogen onze tarieven wijzigen indien dit nodig is in verband met bijvoorbeeld wetswijzigingen. Een tariefswijziging gaat direct in. Deze wijzigingen gelden dan ook voor bestaande overeenkomsten. Wij zullen jou per via e-mail op de hoogte brengen van een tariefswijziging en de ingangsdatum.

9. Levering
Over leveringstermijnen en jouw verantwoordelijkheid na oplevering van ons werk.
1. Al mijn (op)leveringstermijnen zijn journalistieke deadlines en krijgen de hoogste prioriteit. Toch kun je er geen rechten aan ontlenen. Als in een offerte of in de overeenkomst een leveringstermijn staat dan heb je geen recht op een schadevergoeding als ik deze termijn niet nakom. In dat geval stel je mij schriftelijk in gebreke en geef je een redelijke termijn om alsnog te leveren.
2. We verwachten dat je onze geleverde diensten, werkzaamheden, teksten enz. binnen 5 werkdagen controleert op onder andere onjuistheden en onzorgvuldigheden. Als je binnen 5 werkdagen geen feedback, herzieningen of tegenbericht aan Tekst met Pit hebt gegeven, dan is sprake van levering en gaan wij over tot facturering. Kun je niet binnen 5 werkdagen feedback geven, laat dit dan binnen die 5 werkdagen per e-mail of telefonisch weten. We kunnen dan een andere termijn afspreken.

10. Ontbinden en annuleren
Voor het uitzonderlijke geval dat een van ons beiden de opdracht wil beëindigen.
1. Als jij de opdracht intrekt en/of onze overeenkomst voortijdig beëindigt, dan brengt Tekst met Pit in rekening:
• De kosten die voortvloeien uit eventueel door Tekst met Pit voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden;
• Alle kosten die ik tot dan gemaakt hebben;
• Gereserveerde tijd.
2. De overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kun je tussentijds niet kosteloos annuleren, tenzij zich een situatie voordoet zoals omschreven in sub 3 van dit artikel.
3. Je kunt de overeenkomst tussentijds, schriftelijk, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, indien:
• Ik mijn verplichtingen niet nakom en ook niet reageer op jouw ingebrekestelling waarin je me een termijn hebt gegeven om de overeenkomstalsnog na te komen;
• Je kunt aantonen dat het door slechte economische omstandigheden van de locatie en/of vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeft niet verantwoord is om de overeenkomst voort te laten duren;
• Indien de locatie en/of vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeftsluit;
• Indien Tekst met Pit faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
• Tekst met Pit (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wanneer surseance van betaling verleend wordt;
• Wij onze onderneming staken of ons bedrijf geliquideerd wordt;
4. Als je een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert dan mag ik eventuele werkzaamheden die ik heb uitgevoerd en eventuele gereserveerde (arbeids)tijd bij jou in rekening brengen.
5. Tekst met Pit mag de uitvoering van de overeenkomst en onze werkzaamheden per direct beëindigingen of opschorten als:
• Je jouw verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
• Ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven te vrezen dat je jouw verplichtingen niet zal nakomen;
6. Ik mag deze overeenkomst ook eerder ontbinden als zich omstandigheden voordoen waaruit blijkt dat ik de overeenkomst onmogelijk kan nakomen of dat het niet redelijk is om dat van mij te vragen.
7. Als het nodig is de overeenkomst te ontbinden, zijn al mijn vorderingen direct opeisbaar.
8. Als ik de nakoming van jouw project opschort, dan kan ik nog altijd aanspraak maken op onze aanspraken uit de wet en onze overeenkomst.
9. Schorten ik de overeenkomst op of ontbind ik die, dan hoef ik geen schadevergoeding te betalen.
10. Als de ontbinding aan jou te wijten is dan mag ik in het uiterste geval van jou een schadevergoeding verlangen, inclusief eventuele kosten die daardoor direct of indirect ontstaan zijn. Jij bent dan namelijk schadeplichtig (omdat je een wanprestatie hebt gepleegd).
12. Als ik de overeenkomst tussentijds opzeg dan zal ik voorstellen dat werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd, aan een derde worden overgedragen, tenzij ik de opzegging aan jou kan toerekenen. Als aan het overdragen van onze werkzaamheden extra kosten zijn verbonden dan breng ik deze kosten bij je in rekening.
13. In de volgende gevallen heeft Tekst met Pit het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen of te annuleren, zonder dat ik hiervoor een schadevergoeding aan jou moet vergoeden:
• Liquidatie;
• (Aanvraag van) surseance van betaling of faillissement;
• Beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van jou;
• Schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk
over jouw vermogen kunt beschikken.
14. Tekst met Pit kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan altijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in dit artikel. In dat geval mag Tekst met Pit direct de overeenkomst beëindigen of opschorten.

11. Wijzigen of aanvullen van de overeenkomst
Iets veranderen aan onze afspraken kan, hier staat hoe we dat samen oppakken.
1. Als blijkt dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld moet worden dan overleggen we dat met elkaar.
2. Door een wijziging of aanvulling in de overeenkomst kan het gebeuren dat een leveringstermijn gewijzigd moet worden. Ik zal je hier over informeren.
3. Als de wijziging of aanvulling financiële gevolgen heeft, dan zal ik je daar ook over informeren.

4. Ik ben niet verplicht om akkoord te gaan met een wijziging of aanvulling in de overeenkomst. Een aanvulling of wijziging mag ik altijd weigeren zonder dat het jou het recht op een schadevergoeding geeft. Ook is dat geen reden om de overeenkomst met ons te ontbinden of te beëindigen.
5. Een wijziging of aanvulling is alleen geldig als ik deze schriftelijk aan jou bevestigd heb.

12. Auteursrecht
Op teksten rust automatisch auteursrecht. Als professional ben ik daar scherp op, maar ik geef ook een mate van vrijheid.
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten blijft bij mij. Je erkent deze rechten en je zult geen inbreuk maken op mijn auteursrecht.
2. Alle door mij verstrekte teksten, mogen alleen door of voor jouw bedrijf gebruikt worden. Je mag ze niet kopiëren, namaken, of hanteren anders dan voor eigen gebruik. Onder eigen gebruik voorzien wij ook het gebruik op je eigen social media, in nieuwsbrieven en reclame-uitingen. Dat mag dus allemaal gewoon.
3. Als Tekst met Pit teksten of andere werken in de zin van de Auteurswet aan jou levert, dan verleent Tekst met Pit jou bij levering een exclusieve licentie voor dit eenmalige, overeengekomen gebruik. Hierna behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden. De licentie geldt alleen voor gebruik van het betreffende werk door jouzelf, of voor jouw rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan tenzij jij en ik schriftelijk toestemming hebben gegeven. Over elk ander gebruik maken wij aparte afspraken met elkaar. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in wat voor ander medium ook dan waarvoor hij volgens de opdracht geschreven is.
4. Naamsvermelding wordt in principe niet geëist door Tekst met Pit. Wel kan Tekst met Pit het recht op naamsvermelding opgeven of eisen dat gebruikgemaakt wordt van een pseudoniem.
5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst of werk die niet de goedkeuring van Tekst met Pit krijgt, kan ik het gebruik van mijn tekst of werk verbieden.
6. Als je inbreuk maakt op onze auteursrechten, zullen wij een schadevergoeding vragen.
Als inbreuk op het auteursrecht van Tekst met Pit wordt beschouwd:
• Publicatie van onze teksten of werken voor een ander gebruik dan
overeengekomen;
• Hergebruik van onze teksten of werken zonder toestemming;
• Aantasting van onze teksten of werken;
• Publicatie zonder naamsvermelding, als we naamsvermelding zijn
overeengekomen.
7. Proefteksten en/of voorstellen blijven te allen tijde in eigendom van Tekst met Pit. Als iemand anders plagiaat pleegt, kan ik ze daarvoor aansprakelijk stellen en jij ook.

13. Betaling en incassokosten
Helderheid is altijd prettig, ook over financiële verplichtingen..
1. De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen na factuurdatum. Facturen kun je betalen via iDeal of bank- of giro-overschrijving.
2. Bij langdurige opdrachten mag ik maandelijks, achteraf, factureren.
3. Facturen stuur ik per voorkeur digitaal, per e-mail toe.
4. Tekst met Pit vraagt meestal een aanbetaling, doorgaans 50% van het overeengekomen bedrag. Op een aanbetaling zijn onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing. Als wij een aanbetaling vragen dan moet je deze binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst betalen.
5. Ben je het niet eens met een factuur of het factuurbedrag? Dan krijg je daarmee geen uitstel om te betalen. De factuur betaal je gewoon binnen de betalingstermijn.
6. Als je te laat betaalt dan zal ik je minimaal een keer een aanmaning mailen. Daarna zal ik de rente en incassokosten bij jou in rekening brengen. Ik mag alle (buitengerechtelijke) kosten bij jou in rekening brengen.
7. De incassokosten zijn 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 100,-. Over de incassokosten moet jij ook de wettelijke handelsrente betalen. De wettelijke handelsrente bedraagt 1% per maand dat jij te laat bent met betalen.
8. Je mag het door jou aan ons verschuldigde bedrag niet verrekenen.

9. Als de overeenkomst door meerdere personen is aangegaan, dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de (tijdige) betaling van onze facturen.
10. Als je een betalingsachterstand hebt, dan mogen wij onze werkzaamheden staken of opschorten totdat jij alle openstaande bedragen, inclusief de incassokosten en rente, volledig betaald hebt.

14. Aansprakelijkheid
Stel dat je Tekst met Pit toch ergens voor aansprakelijk wilt stellen, dan gelden de volgende voorwaarden;
1. Mochten er sprake zijn van aansprakelijkheid voor Tekst met Pit, dan is dat beperkt tot wat in dit artikel is bepaald.
2. Tekst met Pit is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade, die ontstaan is doordat ik ben uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten die een derde verricht, zoals Google.
4. Mocht ik aansprakelijk zijn, voor wat voor schade dan ook, dan geldt dat alleen voor directe schade, nooit voor indirecte schade.
5. Onder directe schade versta ik:
• De redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen;
• Kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst kan nakomen, voor zover deze aan mij toegerekend kan worden;
• De kosten ter voorkoming of beperking van schade, mits jij kunt aantonen dat
deze kosten hebben geleid tot de beperking van de directe schade als bedoeld in
deze Algemene Voorwaarden.
6. Tekst met Pit is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade versta ik onder andere: gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Eventuele aansprakelijkheid van mij is beperkt tot maximaal 1x het factuurbedrag. In ieder geval is onze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag dat ik van mijn verzekeraar krijg.
8. Aansprakelijk stellen doe je binnen 3 maanden na ontdekking van onze aansprakelijkheid. Als je ons na deze periode aansprakelijk stelt dan heb je geen recht meer op een schadevergoeding.
9. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid geldt niet indien jouw schade te wijten

15. Vertrouwelijkheid
Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met informatie die je bij mij neerlegt.
1. Ik houd alle vertrouwelijke informatie geheim. Informatie is vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die al in het openbaar bekend is of informatie die ik in een gerechtelijke procedure moet brengen, vallen hier niet onder. Ik sluit niet uit dat ik ooit ga werken met een concurrent van jouw bedrijf of iemand uit dezelfde branche. Omdat elke tekst weer volledig nieuw is en opgebouwd rondom de ondernemer zelf, zal geen tekst ooit hetzelfde zijn.

16. Overmacht
Handig in tijden van Corona en quarantaines: overmacht, geldig voor het geval dingen anders lopen dan voorzien.
1. Tekst met Pit hoeft haar verplichting niet na te komen als er sprake is van een omstandigheid waarop ik geen invloed heb, en ook niet als volgens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening zouden komen.
2. Onder overmacht versta ik : alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben mijn afspraken na te komen.
3. Tekst met Pit kan tijdens de overmacht periode alle verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan mag ik, en jij ook, de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Als ik tijdens het intreden van overmacht alsnog mijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk ben nagekomen of deze kan nakomen, mag ik dat gedeelte apart factureren. Je betaalt deze factuur dan gewoon, alsof sprake was van een aparte overeenkomst tussen ons.
5. Tekst met Pit is niet verantwoordelijk indien wij onze diensten of werkzaamheden niet op tijd of volledig kunnen uitvoeren door omstandigheden die gelegen zijn bij derden, stakingen bij PostNL, telefoondienst of storingen bij de internetprovider.

17. Eigendom
Jouw eigendom, mijn eigendom, wanneer geldt wat?
1. Alles wat ik aan jou geleverd heb blijft mijn eigendom totdat je jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bent nagekomen. Na levering ben je zelf verantwoordelijk voor behoud en opslag van je teksten. Natuurlijk gooien wij ze niet direct van onze harde schijf, maar we garanderen niet dat wij ze bewaren: je bent zelf verantwoordelijk voor een goede back-up.
2. Alles wat onder mijn eigendomsvoorbehoud valt mag je niet verkopen of verpanden. Als iemand beslag legt op iets wat onder het eigendomsvoorbehoud valt dan moet je dit zo snel mogelijk aan mij doorgeven. Ik verwacht van jou, dat je alles wat onder mijn eigendomsvoorbehoud valt veiligstelt voor brand, waterschade of diefstal.

18. Klachten
Voor als je echt ontevreden bent en wij er samen niet uitkomen, is er een klachtenregeling. Als je een klacht hebt over mijn diensten, werkzaamheden of een factuur dan moet je deze binnen 1 maand na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven. Is deze termijn verstreken dan vervallen jouw rechten, en ga ik ervan uit dat jij tevreden bent met de diensten, werkzaamheden en mijn factuur juist
is. Ik streef ernaar om jouw klacht binnen 2 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvang je van mij bericht.
2. Als je een klacht hebt, dan moet je jouw verplichtingen wel nog steeds nakomen, tenzij ik je klacht direct terecht vind.
3. Is jouw klacht terecht, dan kies ik of ik het factuurbedrag wijzig, mijn teksten aanpas of werkzaamheden opnieuw uitvoer.

19. Geschillen en de rechter
Voor als het echt niet anders kan…
1. Op al mijn overeenkomsten, diensten, producten en facturen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als jij in het buitenland bent gevestigd. Wij sluiten de toepassing van het Weens Koopverdrag volledig uit. De rechter in onze vestigingsplaats is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Wij gaan pas naar de rechter als wij geprobeerd hebben om het geschil onderling op te lossen.